Welcome to Montri ngaodet 's Web

วิศวกรรมไฟฟ้ากำลังคืออะไร

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คือ กระบวนการในการกำเนิด ถ่ายเท และแจกจ่าย พลังงานไฟฟ้า

จากผู้ผลิตไฟฟ้าไปยังผู้บริโภค โดยจะศึกษาทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และตรรกศาสตร์ งานของวิศวกรไฟฟ้ากำลังจะเป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการในการใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้า

เช่น การจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการใช้ระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพและน่าเชื่อถือ เป็นต้น

 

วิศวกรไฟฟ้ากำลัง สามารถออกไปประกอบอาชีพด้านต่างๆ ได้แก่

 

  • วิศวกรประจำโรงงานทำหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม
  • วิศวกร ออกแบบ อนุมัติแบบ ควบคุมงานการติดตั้งระบบไฟฟ้า สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องทำงานร่วมกันกับทีมงานวิศวกรสาขาอื่นๆ เพื่อให้การก่อสร้างอาคารและโรงงานสำเร็จลุล่วง
  • วิศวกรควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้าในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าทั้งสามแห่ง โรงแยกก๊าซ ปตท. การรถไฟฟ้ามหานคร
  • วิศวกรปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
  • วิศวกรวางแผนการใช้พลังงานประจำโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่ทุกโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีแผนการประหยัดพลังงาน

ติดต่อาจารย์มนตรี  เงาเดช

montri@rmutl.ac.th  / montri2007@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

  เจ็ดลิน : 128 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 2124 โทรสาร 0-5321-3183

  เจ็ดยอด : 95 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 0-5341-4250 - 2 โทรสาร 0-5341-4253

 

[ Since 06 / 09 / 2015 ]

Copyright © 2015 by montri. All Rights Reserved.

System Requirement :: Internet Explorer  or Netscape Navigator or Google Chrome | 1024x768 Resolution