คำนำ/สารบัญ/45 คำนำ / สารบัญ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย//พ.ศ.2545
บทที่ 1/2545 นิยาม และข้อกำหนดทั่วไป
บทที่ 2/2545 มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
บทที่ 3/2545 ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย
บทที่ 4/2545 การต่อลงดิน
บทที่ 5/2545 ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ
บทที่ 6/2545 บริภัณฑ์ไฟฟ้า
บทที่ 7/2545 บริเวณอันตราย
บทที่ 8/2545 สถานที่เฉพาะ
บทที่ 9/2545) อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
บทที่ 10/2545 บริภัณฑ์เฉพาะงาน
บทที่ 11/2545 มาตรฐานอัตราลำดับการทนไฟของสายไฟ
บทที่ 12/2545 วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต
บทที่ 13/2545 อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน (Sub-Surface Building)
บทที่ 14/2545 การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว
ภาคผนวก ก. คำศัพท์ อังกฤษ - ไทย
ภาคผนวก ข. คำศัพท์ ไทย- อังกฤษ
ภาคผนวก ค. ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับเซอร์กิตเบรคเกอร์ที่ใช้กับบ้านอยู่อาศัย และอาคารทั่วไป ตามมาตรฐาน IEC 60898 หรือ IEC 898
ภาคผนวก ง. ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับเซอร์กิตเบรคเกอร์ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 หรือ IEC 947-2
ภาคผนวก จ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์แนะนำ
ภาคผนวก ฉ. ประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการป้องกันไฟดูด (IEC 60536)
ภาคผนวก ช. ตารางเปรียบเทียบ ระหว่าง NEMA Enclosure Type และ IP Class Protection (IEC Standard)
ภาคผนวก ซ. ดีมานด์แฟกเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลาง(Central) และโหลดของเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิด
ภาคผนวก ฌ. วิธีหาขนาดสายดินของวงจรย่อย
ภาคผนวก ญ. จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าขนาดเดียวกันในท่อร้อยสาย
ภาคผนวก ฎ. Utilization Categories for Contactors and Motor-starters


เมื่อเข้าไปดูรายละเอียดแล้วกรุณาใช้ปุ่ม BACK ที่เมนู เพื่อกลับมายังหน้าปัจจุบัน

BACK